Efficient At Work logo

Job Agency

Privacybeleid:

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Efficient at work. Efficient at work respects the privacy of all users of its website and draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Working of persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-addres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • to be in contact with you;
  • om u te informeren over nieuwe produkten en/of aanbiedingen van Efficient at work;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Efficient at work;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Efficient at work.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Efficient at work daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Efficient at work stelt.
Electronic insufflations

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Efficient at work verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Disclaimer:

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van ons. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.

 

en_GBEN

Let's make your vision a reality!